ส33105 : สาระภูมิศาสตร์

          ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6